Thời điểm dùng thuốc so với bữa ăn

Đối với thuốc dùng đường uống, thời điểm dùng thuốc so với bữa ăn đối với nhiều loại thuốc rất quan trọng bởi tương tác thuốc - thức ăn có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến việc hấp thu thuốc.

Sau đây là thông tin về thời điểm sử dụng của một số loại thuốc đối với bữa ăn.

Uống xa bữa ăn tức là:

  • Uống trước khi ăn từ 1 giờ trở lên. Khoảng thời gian này đủ để thuốc tháo rỗng hết trước khi thức ăn đi vào dạ dày.
  • Uống thuốc sau khi ăn trên 2 giờ. Khoảng thời gian này đủ để thức ăn tháo rỗng khỏi dạ dày trước khi thuốc được uống.